El / elektronik

Diplomerad Högvoltstekniker (Fackkunnig elfordon) (Polaris) (HVT-polaris)


Beskrivning
Målgrupp
Kursen vänder sig till mekaniker, tekniker alternativt andra yrkesgrupper som ska utföra arbeten på elfordon som kan innebära risk för elektrisk skada.

Syfte och mål med kursen
Kursen syftar till att ge motsvarande den kunskap en Instruerad tekniker samt en Fackkunnig tekniker ska ha enligt den nya branschstandarden för säker hantering av elfordon. Kursen ger kunskaper om när ett arbetsmoment inte kan utföras på ett säkert sätt men också insikter om de olika ansvarsroller branschstandarden för säker hantering av elfordon avkräver. Efter avslutad till ett godkänt resultat har du som deltagare, ska du som deltagare ha tillräckliga kunskaper för att få utföra arbeten på eller i närheten av högvoltssystem som har frånskilts och bekräftats spänningslösa.

Förkunskapskrav
Detta är steg 2 i vårt utbud av kurser för hantering av högvoltsfordons. Innan du påbörjar denna kurs du ska därför genomgått steg 1, Elektriskt informerad person vilken motsvarar rollen Informerad person elfordon enligt den nya branschstandarden för säker hantering av elfordon. Vidare bör den som väljer att gå denna kurs ha grundläggande kunskaper inom elektricitet samt kunskaper om elfordon och dess risker.

Kursupplägg
Kursen omfattar 2 dagar och består av en webbaserad interaktiv utbildningsdel som fokuserar på högvoltsteori och säkerhetsfrågor och en platsbunden del som inriktar sig på praktiska övningar på temat högvoltsfordon. Den första dagen sker således på distans och är webbaserad interaktiv. Denna utbildningsdel kan genomföras när som helst, dock senast två veckor innan den platsbundna praktiska delen av kursen genomförs.

För att få delta på kursens platsbundna utbildningsträff ska deltagare kunna uppvisa ett godkänt resultat på kursens webbaserade och interaktiva utbildningsdel.
Kursinnehåll

- Dag 1, webbaseradutbildning
• De olika roller som arbetar med eller runt högvoltsfordon
• Identifiering av högvoltsfordon
• Olika typer av eldrivna fordon
• Ström och spänning
• Risker och riskbedömning i samband med hanteringen av högvoltsfordon
• Tillbud och olyckor
• Högvoltskomponenter
• Säkerhetssystem för högvoltsfordon
• Rutiner vid hantering av högvoltsfordon
• Metoder – hantering av högvoltsfordon
• Utrustning för arbete på högvoltsfordon

Dag 2, platsbunden praktisk tillämpning
• Återkoppling på interaktiv utbildning, en summerande diskussion
• Avspärrning och säkerställande av arbete på högvoltsfordon
• Praktiskt tillämpad riskbedömning
• Praktisk genomgång av metoder och rutiner i samband med arbete på högvoltsfordon
• Praktiskt genomförande av en Power Down
o Avläsning av felkoder och avstängning av telematik
o Riskbedömning
o Göra högvoltssystemet spänningslöst och fordonet säkert att arbeta på.
• Praktiskt genomförande av en Power Up
o Isolationsmätning av högvoltssystemet, säkerställa att inga isolationsfel finns
o Åter spänningssätta högvoltssystemet på ett säkert sätt.

Innehåll
 • Introduktion & Roller
 • Identifiering av elfordon
 • Typer av el-fordon
 • Spänning och strömnivåer
 • Risker
 • Tillbud
 • Högvoltskomponenter
 • Säkerhetssystem
 • Riskbedömning
 • Rutiner
 • Metod
 • Utrustning
 • Regler
 • Kortfilm Exempel
 • Test HVT
 • Feedback
 • Platsbunden praktisk tillämpning
Regler för genomförande
 • Alla avsnitt måste fullgöras
 • Leads to a certificate with a duration: 3 år