El / elektronik

Diplomerad Högvoltsexpert (Fackkunnig elfordon med högre kompetens) (HVE)


Beskrivning
Målgrupp
Kursen vänder sig till mekaniker, tekniker alternativt andra yrkesgrupper som ska utföra arbeten på mobila högvoltssystem som kan innebära risk för elektrisk skada.

Syfte och mål med kursen
Kursen syftar till att ge motsvarande den kunskap en Fackkunnig elfordon med högre kompetens ska ha enligt den nya branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon. Kursen ger kunskaper om hur arbeten på eller i närheten av ett tillkopplat högvoltssystem kan utföras på ett säkert sätt. Vidare fokuserar utbildningen på de faktorer du bör tänka på när arbeten utförs på elektriska energilagringssystem men utbildningen ger också insikter om risker med skadade batterier samt hantering och bedömning av krockskadade högvoltsfordon samt karantänföreskrifter och tillämpningen av dessa.

Förkunskapskrav
Detta är steg 3 i vårt utbud av kurser för hantering av mobila högvoltssystem. Innan du påbörjar denna kurs ska du därför genomgått steg 1- och steg 2-kurserna, Elektriskt informerad person vilken motsvarar rollerna Informerad person elfordon och Instruerad tekniker elfordon samt Högvoltstekniker som motsvarar rollen Fackkunnig elfordon enligt den nya branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon.

Kursupplägg
Kursen omfattar två dagar och består av två webbaserade och interaktiva utbildningsdelar som fokuserar på högvoltsteori och säkerhetsfrågor samt en platsbunden del som inriktar sig på praktiska övningar på och/eller i närheten av högvoltssystem. Den första dagen, d.v.s. de teoretiska kurserna, sker således på distans och är webbaserade och interaktiva. Dessa utbildningsdelar kan genomföras när som helst, men alla måste ha klarat sina teoretiska kurser för att beredas plats på den slutgiltiga praktiska delen av utbildningen. Diplom kan först utfärdas när samtliga utbildningsdelar är genomförda till ett godkänt resultat.

Kursinnehåll
• Dag 1, webbaserad och interaktiv

Delkurs 1: Krockskadade elfordon och skadade högvoltssystem
- Elbilsmarknaden
o Olika typer av hybrider och elbilar
- Teknik & Risker
o Olika framdrivningstekniker medför olika risker
o Batterityper och riskidentifiering
o Mekaniskt våld, termiskt våld, och elektriskt våld på batterikällan med fokus på risker och agerande
- Laddning
o Säker och farlig laddning
- Bränder
o Risker vid elbilsbrand eller brand i ett friställts litum-jonbatteri.
o Agerande vid elbilsbrand eller brand i ett friställt litum-jonbatteri.
- Karantänplats
o Att tänka på i samband med karantänhållning av el- eller hybridbil

Delkurs 2: Arbete på eller nära tillkopplat högvoltssystem samt på elektriska energilagringssystem
- Säkert arbete i spänningssatta system
- Riskidentifiering – spänningssatta system
- Högvoltskomponenters samverkande egenskaper
- Säkerhetssystem och övervakning
- Högvoltsförståelse – Ohms lag och effektagen samt tillhörande beräkningar
o Genomgång och test
- Högvoltskomponenter och dess ingående uppbyggnad
- Battericeller – Uppbyggnader och temperaturfönster.
- Isolation och kortslutningsövervakning

Dag 2, platsbunden praktisk tillämpning
- Praktisk isärtagning av högvoltsbatteri
- Praktisk mätning – battericeller
- Praktisk funktionskontroll av frånskiljningskretsen
- Praktisk mätning på säkringssystem
- Kontroll av cellbalansering och BMS
- Tillämpad temperaturövervakning.
Innehåll
  • Introduktion
  • Roller
  • Riskbedömning
  • Energilager
  • Ström & Spänning
  • Utrustning
  • Kontrollfrågor
  • Platsbunden praktisk tillämpning
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leads to a certificate with a duration: 3 år